Phương pháp khá hay để đánh giá và sắp xếp độ ưu tiên cho task dựa trên 2 yếu tố: Urgency (tính cấp bách) và Impact (tầm ảnh hưởng). Urgency và Impact đều được chia ra làm 3 cấp độ: High, Medium, Low. Urgency High - Work stoppage: Mức cao, làm ngưng công việc của team, hoặc cá nhân. Có thể hiểu đây là 1 task gây block các task còn lại.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo