Phương pháp khá hay để đánh giá và sắp xếp độ ưu tiên cho task dựa trên 2 yếu tố: Urgency (tính cấp bách) và Impact (tầm ảnh hưởng).
UrgencyImpact đều được chia ra làm 3 cấp độ: High, Medium, Low.

Urgency

 1. High - Work stoppage:
  Mức cao, làm ngưng công việc của team, hoặc cá nhân.
  Có thể hiểu đây là 1 task gây block các task còn lại.

 2. Medium - Work degrade:
  Mức trung bình, làm cho công việc của team, hoặc cá nhân, bị ảnh hưởng, giảm chất lượng.
  Có thể hiểu đây là 1 task nếu không làm sớm sẽ gây chậm, ảnh hưởng đến task khác.

 3. Low - Work not affected:
  Mức thấp, không gây ảnh hưởng đến các task khác.

Impact

 1. High - Multiple Groups:
  Mức cao, gây ảnh hưởng đến toàn bộ, hoặc nhiều nhóm user khác nhau, số lượng lớn.

 2. Medium - Single Groups:
  Mức trung bình, gây ảnh hưởng đến 1 nhóm user, số lượng trung bình.

 3. Low - Individual:
  Mức thấp, gây ảnh hưởng đến một hoặc một vài user, số lượng nhỏ.

Độ ưu tiên của task được đánh giá như bảng bên dưới.

priority-matrix

Độ ưu tiên được đánh level từ 1 đến 5.
Level 1 là cao nhất, 5 là thấp nhất.

Phương pháp này có thể được sử dụng trong các buổi Sprint Planning Meeting (nếu team hoạt động theo mô hình Scrum).


Tham khảo:
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Incident_Priority