Đợt trước mình vừa đi làm lại hộ chiếu hết hạn. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Hộ chiếu được cấp mới sau 5 ngày làm việc, có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Việc hộ chiếu hết hạn cần làm lại là điều quá bình thường. Nhưng với các trường hợp hộ chiếu vẫn còn hạn nhưng vì nhiều lý do ta có nhu cầu muốn cấp đổi hộ chiếu mới thì sao.

Hộ chiếu phổ thông thường có thời hạn 10 năm.
Đến đầu năm sau hộ chiếu của mình tròn 10 năm tuổi. Cũng đồng nghĩa nếu không muốn trở thành cư dân vô quốc gia mình sẽ phải đi làm một cuốn hộ chiếu mới.

Nam Doan

人生はマラソンじゃない!

IT Engineer

Tokyo